GEDRAGSCODE

Inleiding

De BOS gedragscode bevat fundamentele principes en regels inzake onder andere integriteit en ethiek voor het (zakelijk) gedrag van BOS deelnemers en voor het verankeren van de BOS normen binnen de BOS organisatie.

Opstellen en wijzigen van de BOS gedragscode

Het bestuur van BOS is verantwoordelijk voor het opstellen en in stand houden van de BOS gedragscode. De betekenis van de gedragscode ligt niet alleen in de wijze waarop met de gedragscode wordt gewerkt, maar ook hoe deze wordt gecontroleerd. Daartoe is een commissie van kwaliteitshandhaving ingesteld.

De bruikbaarheid van de gedragscode moet blijken in de praktijk. BOS deelnemers kunnen aan de commissie van kwaliteitshandhaving voorstellen doen tot verbetering of aanscherping van de gedragscode. Deze voorstellen kunnen leiden tot aanpassing van de BOS gedragscode. De gedragscode zal ieder jaar ter evaluatie worden geagendeerd; constructieve kritiek, klachten die ter attentie van de commissie van kwaliteitshandhaving zijn binnengekomen, dan wel verplichtingen die BOS, dan wel BOS deelnemers met derden sluiten, zullen in deze evaluatie worden meegenomen.
Voor wie gelden de BOS gedragscode?

Deze gedragscode geldt voor alle BOS deelnemers. BOS verwacht dat de BOS deelnemers deze gedragscode uitdragen en zich eveneens houden aan de relevante maatschappelijk aanvaarde regels en contractuele bepalingen als ze namens BOS actief zijn. Indien een BOS deelnemer de gedragscode, verwachtingen en daaraan gerelateerde contractuele verplichtingen niet naleeft, dan kan dit leiden tot beëindiging van de BOS deelname. Beëindiging van de BOS deelname om deze reden zal als zodanig ook aan de overige BOS deelnemers worden meegedeeld.

Iedere BOS deelnemer confirmeert zich aan de BOS gedragscode bij het aanmelden als BOS deelnemer. Bij wijziging van de BOS gedragscode zullen zittende deelnemers worden gevraagd de gewijzigde code te onderschrijven.

Niet BOS deelnemers kunnen geen beroep doen op de BOS gedragscode.

Gestelde eisen en acceptatie als BOS deelnemer

BOS kent een Aanstellingscommissie. Alleen die ondernemers en ambassadeurs die voldoen aan de eisen van de BOS gedragscode, en deze gedragscode onderschrijven en willen uitdragen, kunnen BOS deelnemer worden.

De basiseisen die gesteld worden aan BOS deelnemers zijn de volgende:

 • Deelname is persoonlijk en voorbehouden aan directeuren/bestuurders van ondernemingen;
 • Naam, adres en vestigingsgegevens zijn zonder meer te controleren en zijn openbaar;
 • Inschrijving in de registers van de Kamer van Koophandel;
 • In het bezit van een btw-nummer (in ieder geval voor in Nederland gevestigde leden);
 • Een deelnemer is zichtbaar en is in het bezit van een website;
 • Een deelnemer heeft geen strafblad, is niet vervolgd voor een strafbaar feit, dan wel is niet op compromitterende wijze in de media verschenen;
 • Een als ambassadeur van BOS aangesloten deelnemer heeft een directe betrokkenheid bij BOS of aan een door BOS uitgedragen doelstelling.
Privacy en gegevensbescherming

BOS is zich bewust dat de bescherming van privacy van het grootste belang is en dat bedrijfs- en persoonlijke gegevens zorgvuldig moeten worden behandeld. Onze BOS deelnemers krijgen tijdens bijeenkomsten kennis van bedrijfs- en persoonlijke gegevens van overige BOS deelnemers en/of hun opdrachtgevers en/of hun projecten. BOS en de BOS deelnemers zijn het aan de organisatie en de BOS deelnemers verplicht om de toepasselijke wetgeving te garanderen. BOS verzamelt, verwerkt of gebruikt bedrijfs- en persoonlijke gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor specifieke, duidelijke en legitieme zakelijke doeleinden. Het verwerken en het gebruik van gegevens is transparant voor BOS deelnemers. Deze hebben dan ook te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen, te bezwaren en correcties kenbaar te maken en te vragen.

Niet BOS deelnemers

BOS deelnemers willen samenwerken met zakenrelaties die net als zij de lat hoog leggen als het gaat om ethisch verantwoord ondernemen. De BOS deelnemer, die in zijn hoedanigheid van BOS deelnemers voor het verrichten van diensten wordt benaderd door een niet BOS deelnemer, dient deze  niet BOS deelnemer op de hoogte te  stellen van de BOS gedragscode en aan te geven dat deze zich eerst dient te melden bij de aanstellingscommissie van BOS alvorens zaken kan worden gedaan met deze partij.

 

BOS gedragscode

d.d. 10 april 2018

De BOS gedragsregels zijn van toepassing op alle BOS deelnemers.

 1. De BOS gedragsregels hebben in het bijzonder ten doel het (zakelijk) gedrag van de BOS deelnemer ten opzichte van de BOS organisatie, en in de samenwerking met zijn mede BOS-ondernemers te bepalen.
 2. De Aanstellings- en Handhavingscommissie is belast met de ballotage van een BOS deelnemer en met de controle en kwaliteitshandhaving van de BOS gedragscode.
 3. De Aanstellings- en Handhavingscommissie bestaat uit 3 leden. De leden van de Aanstellings- en Handhavingscommissie hebben gedurende één jaar zitting in de commissie en worden door het bestuur benoemd vanuit de BOS deelnemers.
 1. Een BOS deelnemer kan een onderneming of een mannelijke – of vrouwelijke ambassadeur zijn, desondanks wordt een BOS deelnemer in deze gedragscode aangeduid als “zijn”.
 2. Een BOS deelnemer kan niet zijn een druggerelateerde onderneming of natuurlijk persoon, een onderneming of natuurlijk persoon die zich bedient van kinderarbeid of kinderporno, of ondernemingen en natuurlijke personen die aantoonbaar nalatig zijn geweest in het leveren van de toegezegde afspraken en kwaliteit.
 3. De Aanstellings- en Handhavingscommissie kan beoordelen dat een BOS deelnemer niet meer voldoet aan de BOS gedragscode. Zij kan daarna eventueel besluiten tot beëindiging van de BOS deelname van deze deelnemer.

De Aanstellings- en Handhavingscommissie beoordeelt aan de hand van onder andere de beschikbare Kamer van Koophandel gegevens, intern verkregen informatie, informatie van/op onder andere het internet en de website van de aspirant deelnemer, of een aspirant deelnemer voldoet aan de BOS gedragscode en of deze als BOS deelnemer tot de BOS organisatie kan toetreden.

Naleving van BOS gedragscode

 1. Een BOS deelnemer houdt zich in de onderlinge dienstverlening aan/met zijn mede BOS deelnemer aan alle relevante wet- en regelgeving in de landen waarin hij zich bevindt, de statuten en de BOS gedragscode.
 2. Een BOS deelnemer onthoudt zich van alles wat in enigerlei opzicht het aanzien van BOS kan schaden.
 3. Een BOS deelnemer komt altijd datgene na wat hij (toe)zegt te zullen doen.
 4. Iedere BOS deelnemer is ervoor verantwoordelijk, dat zijn/haar medewerkers en/of door hem ingeschakelde hulppersonen deze gedragsregels in acht nemen.

BOS en haar BOS deelnemers

 1. Een BOS deelnemer respecteert zijn mede BOS deelnemer. Een BOS deelnemer verplicht zich zijn kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk in de onderlinge verhoudingen, samenwerking(en) en opdracht(en) in te zetten. Dit geldt ook voor de werknemers of (hulp)personen van de BOS deelnemer.
 2. Een BOS deelnemer gaat vertrouwelijk om met de informatie die aan hem wordt toevertrouwd.
 3. Een BOS deelnemer zal ten aanzien van het gebruik van de aan hem in de BOS verband verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd.
 4. Informatie die is verkregen in de vertrouwelijke sfeer van BOS, zullen slechts aan mede BOS deelnemers en derden worden verstrekt, als de betrokken BOS informatieverschaffer hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.
 5. Een BOS deelnemer verbindt zijn naam aan de verleende of te verlenen diensten slechts op een wijze die het aanzien van BOS en de aangesloten BOS deelnemers niet schaadt. De informatie die wordt verschaft via promotiemateriaal, op de website en dergelijke moet juist en informatief zijn.
 6. Een BOS deelnemer zal zich op strikte wijze onthouden van het gebruiken en kopiëren van producten van mede BOS deelnemers, tenzij schriftelijke voorafgaande toestemming hiervoor is gegeven.
 7. Een BOS deelnemer zal in zijn wervingsactiviteiten voor nieuwe opdrachten geen activiteiten ondernemen met als doel een andere BOS deelnemer ondernemer dezelfde opdracht te onthouden op basis van negatieve kwalificaties van de andere BOS deelnemer.
 8. Een BOS deelnemer neemt niet het initiatief om een persoon, in dienst van bij een mede BOS deelnemer, aan te bieden bij hem of bij een ander in dienst te treden, anders dan na vooroverleg met de mede BOS deelnemer.
 9. Een BOS deelnemer zal zich te allen tijde houden aan eerlijke en ethisch verantwoorde (handels)praktijken en zal zich niet schuldig maken aan fraude, misbruik van vertrouwelijke informatie, een verkeerde voorstelling van feiten of enige andere opzettelijke onethische of onwettige actie.
 10. Van een BOS deelnemer wordt verwacht dat deze zijn gezond verstand gebruikt en zelfs maar de schijn van een belangenconflict voorkomt.

Samenwerking tussen BOS deelnemers

 1. Een BOS deelnemer houdt zich aan de regels voor eerlijke concurrentie. Het uitgangspunt hierbij is dat de BOS deelnemer uitgaat van de kracht van zijn producten en diensten.
 2. Een BOS deelnemer zal vermijden, dat in de (samenwerkings)relatie met mede BOS deelnemer, andere belangen dan die van de (opdracht)uitvoering zelf een rol zullen spelen, teneinde zijn onafhankelijke positie ten opzichte van zijn mede BOS deelnemer te kunnen waarborgen.
 3. De BOS opdrachtnemer zal naar beste vermogen trachten het aan de BOS opdrachtgever toegezegde resultaat te bereiken.
 4. Indien een vooronderzoek voorafgaat aan samenwerking met een BOS deelnemer, dan dienen de condities van dit vooronderzoek, waaronder begrepen de kosten en de vertrouwelijkheid van de vergaarde informatie, met de BOS opdrachtgever te worden afgesproken.
 5. De samenwerking tussen BOS deelnemer zal steeds plaatsvinden door middel van een schriftelijke overeenkomst (offerte, contract) waarin wordt duidelijk gemaakt, wat van de ondernemer in de specifieke opdrachtsituatie mag worden verwacht.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijk bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen de BOS opdrachtgever en de BOS opdrachtnemer overleg gepleegd, teneinde nadere contractuele afspraken te maken.
 7. De BOS opdrachtnemer zal ten behoeve van opdrachten vooraf met een BOS opdrachtgever afstemmen of en zoja welk bedrag er voor zijn diensten in rekening wordt gebracht. Dit bedrag zal in overeenstemming zijn met de verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden. Het te betalen bedrag wordt schriftelijk vastgelegd en aan opdrachtgever toegezonden. De BOS opdrachtgever verplicht zich binnen de overeengekomen termijn te betalen. Er zullen geen betalingen worden gedaan waar geen factuur tegenover staat en die niet schriftelijk kunnen worden verantwoord.
 8. Indien een BOS opdrachtnemer redelijkerwijs mag verwachten dat een opdracht van een BOS opdrachtgever bij wie al een andere BOS opdrachtnemer werkzaam is zal leiden tot een conflict tussen beide BOS opdrachtnemers, dan zal deze zowel de BOS opdrachtgever als de andere BOS opdrachtnemer van deze verwachtingen in kennis stellen. In overleg met de BOS opdrachtgever zal tot een oplossing worden gekomen, waarbij het belang van de BOS opdrachtgever zal prevaleren.

Onenigheid tussen BOS deelnemers

 1. Een BOS deelnemer bespreekt een mogelijk geschil met een andere BOS deelnemer eerst met de betreffende BOS deelnemer en zal overige BOS deelnemers hier zo weinig mogelijk in betrekken.
 2. Een BOS deelnemer zal altijd proberen een geschil minnelijk op te lossen.
 3. Slagen de BOS deelnemers er niet in om samen een oplossing te vinden, dan kunnen zij de Aanstellings- en Handhavingscommissie vragen om te bemiddelen.
 4. Mocht dit niet lukken, dan kan de BOS deelnemer gebruik maken van de klachtenprocedure.

Bestrijding van corruptie en omkoping

 1. BOS heeft een duidelijk norm: BOS deelnemers betalen nooit en om geen enkele reden steekpenningen of smeergeld. Het is essentieel dat externe partijen begrijpen dat hun activiteiten volledig moeten aansluiten bij onze normen en dat ze alle transacties zorgvuldig moeten vastleggen.

Opdrachten van niet bekende BOS deelnemers

 1. De BOS deelnemer, die in zijn hoedanigheid van BOS deelnemers voor het verrichten van diensten wordt benaderd door een niet BOS deelnemer, dient deze niet BOS deelnemer op de hoogte te stellen van de BOS gedragscode en aan te geven dat deze zich eerst dient aan te melden bij de aanstellingscommissie van BOS alvorens zaken kan worden gedaan op basis van de BOS gedragscode met deze partij.
 1. Bij niet-naleving van één of meer BOS gedragsregels, kan een BOS deelnemer een klacht indienen bij de Aanstellings- en Handhavingscommissie. De Aanstellings- en Handhavingscommissie is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klachten.
 2. Een klacht kan per email worden ingediend bij een van de leden van de Aanstellings- en Handhavingscommissie. Zie …
 3. De Aanstellings- en Handhavingscommissie bevestigt, eveneens per email, binnen twee weken, de ontvangst van de klacht. Daarin staat de termijn waarbinnen de commissie de klacht behandelt, de te volgen procedure en welke informatie zij nog meer nodig heeft.
 4. De Aanstellings- en Handhavingscommissie zal te allen tijde het hoor en wederhoor principe toepassen en probeert desgewenst het geschil tussen de BOS deelnemers in der minne te beslechten.
 5. De commissie kan besluiten om de klager en de BOS deelnemer uit te nodigen voor een bijeenkomst.
 6. Is de Aanstellings- en Handhavingscommissie van mening dat er sprake is van handelen in strijd met de BOS gedragscode, dan zal zij vervolgens binnen vijf werkdagen haar besluit schriftelijk aan het bestuur en de betreffende BOS deelnemers meedelen.
 7. Een besluit van de commissie is bindend.